Członkostwo

··· Jak zostać członkiem ESCP?

Członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów może być osoba fizyczna posiadająca dyplom magistra psychologii lub będąca studentem psychologii, deklarująca jednocześnie chęć pracy coachingowej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. Uchwała w przedmiocie przyjęcia członka Stowarzyszenia podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.

Osoba, która chce dołączyć do ESCP, powinna spełnić następujące warunki:

  • zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia;
  • przesłać na adres mailowy: zarząd@escp.pl poniższe dokumenty:
  • skan dyplomu magistra psychologii lub dokumentu potwierdzającego bycie studentem kierunku “psychologia”;
  • skan zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia lub studiów (w tym studiów podyplomowych) z zakresu coachingu o wymiarze co najmniej 60 godzin;
  • wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania poniżej);
  • krótką informację o sobie jako załącznik w formie pliku word/pdf (kim jestem, na jakim etapie szkolenia/procesu certyfikacji w ESCP aktualnie się znajduję, czym się zajmuje zawodowo, jaką mam motywację do przystąpienia do Stowarzyszenia, jakie mam pomysły na współpracę ze Stowarzyszeniem oraz na działalność członkowską)

 

··· Do pobrania:
  • Deklaracja członkowska
  • Statut

Zgodnie ze Statutem ESCP Zarząd rozpatruje deklarację w przeciągu trzech miesięcy od zgłoszenia. PO OTRZYMANIU DECYZJI o włączeniu w poczet członkiń i członków ESCP, osoba zobowiązana jest opłacić roczną składkę członkowską w wysokości 100 zł (szczegóły na temat płatności będą podane w mailu z decyzją o przyjęciu).

··· Dane do przelewów (wpłat przez członków):

Europejskie Stowarzyszenie Coachów Psychologów
ul. Mikołaja Kopernika 14, 40-064 Katowice
Bank: Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Nr konta: 24 2130 0004 2001 0854 6533 0001
Tytułem: (imię, nazwisko), wpłata członkowska za rok ….

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy biuro@escp.pl